Hundeeffama

Hundeeffama Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa Oromiyaa

Akka biyyaa keenyaatti sirna galmeessa ragaalee bu’uura hawaasummaa diriire waan hin jireef taateewwan bu’uura hawaasummaa jedhamani beekaman karaa itti fufinsaa fi qulqullina qabuun galmeessani bu’aa galmeessa kana irraa argamus, galtee imaammata, karooraa fi tarsiimoo taasifame dhimma itti bahamaa hin ture. Sababa kanaanis, karoorri hawaasummaa, diinagdee fi siyaasa sadarka garagaraatti qophaa’aa ture ragaa qabatamaa fi qulqulluu ta’e irratti kan hundaa’e osoo hin taane tilmaama irratti kan rarra’ee dha.

Gama biraatiin ammo ragaan bu’uura hawaasummaa karaa itti fuffinsa qabuun galmau’uu dhabuu isaatiin sirna haqaa mirkaneessuu fi mirga heeraan lammiileef kennaman karaa guutuu ta’een hojirra oolchuu keessatti rakkoo mataa isa qaba ture.

Kanaaf, rakkoo gama ragaalee bu’uura hawaasummaatiin jiru keessa bahuuf Ejensiin galmeessa ragaalee bu’uura hawaasummaa Oromiyaa bu’uura labsii mootummaa federaalaa lakkoofsa 760/2004 fi danbii mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 169/2006’n baaseen kan hundeeffame yoo ta’u, itti gaafatamummaa fi gahee hojii labsii fi danbii kannaan kenname Hagayya bara 2008 irraa eegalee hojjachuu irratti argama.

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:155,988
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:41
  • This week:1,852
  • This month:6,609
  • This year:60,182
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.