Hiika Gaa’elaa

 

 1.  Hiika Gaa’elaa

“Hiika Gaa’elaa”jechuun gaa’elli karaa seera qabeessa ta’een raaawwatee ture tokko wayita murtee mana murtii seera qabeessummaa qabuun diigamuudha.

1.1 Faayida galmeessa hiika Gaa’ela

 • Hiika raawwatameef  ragaa seera qabeessa ta’uu,
 • Walhiiktoonni mirga deebi’anii gaa’ela akka horatan gochuuf,
 • Hiikaan booda qoodinsa qabeenya taasisuuf,
 • Daa’imman hiika gaa’elaan booda dhalataniif ragaa seera qabeessa ta’e akka argatan gochuu,
 • Erga hiikaan raawwatameen boodatti gaaffii maallaqaa ykn qabeenyaa(idaa) fi kan biroo irraa bilisa ta’uuf,
 • Galmeessi Hiika Gaa’elaa Iddoo Itti Adeemsifamuu fi Daangaa Yeroo Isaa
 • Iddoo Itti Galmeessi Hiika Gaa’elaa Adeemsifamu

Iddoon galmeessa hiika gaa’elaa waajjira gandaa  mana murtii hiika gaa’elaa raawwateetti dhiyeenyan argamu ykn teessoon jireenyaa  idilee wal hiiktotaa lamaanii ykn kan isaan lamaanii keessaa tokkoo  argamutti ta’a.

 • Daangaa Yeroo Galmeessa Hiika Gaa’elaa
  • Hiikni Gaa’elaa raawwatee  guyyoota 30 keessatti galmaa’uu qaba.
  • Hiikni Gaa’elaa raawwate guyyoota 31-365’n  keessatti kan galmaa’e yoo ta’e  “kan ture galmaa’e”  irratti galma’a.
  • Hiikni gaa’elli raawwate  waggaa tokkoon booda kan galmaa’e yoo ta’e “kan daangaan yeroo galmeessaa irra darbee irratti galmaa’a”    
 • Diirqama hiika gaa’ela galmeessisuu
  • Walfuutoota lamaan isaanii/tokko qaama murtii aangoo qabu irraa murtii ragaa hiikaa gaa’elaa ibsuu qabachuun qondaalagalmee kabajaa biratti dhiyeessuun galmeessisuu qabu.

 

2.3  Haal- Dureewwan fi Ragaawwan Deggersaa Wayita Galmeessa

Hiika Gaa’elaatti  Guutamuu Qaban

 • Haal-Dureewwan
  • Odeeffannoon wal hiiktoota garagalcha murtii mana murtii irraa fudhatamee galma’a. Haa ta’uu malee odeeffannoon guutuu yoo hin jiraanne galmeessistoonni  yeroo garagaraas yoo  dhufan gaafachuun guutama.
 • Ragaawwan Deggersaa
 • Hiikni gaa’elaa mana murtii aangoo qabuun  raawwatamuu isaa kan ibsu galagalchi murtii mana murtiin barreeffamaan dhiyaachuu qaba.
 • Hiiki gaa’elaa kan galmaa’u bakka bu’ummaan yoo ta’e  bakka bu’ummaa addaa galmeessa hiikaa gaa’ela  dhiyaachuu qaba.
 • Armaan dura waraqaan ragaa gaa’elaa kennameera yoo ta’eef waraqaan ragaa gaa’elaa kenname ture deebi’uu qaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:156,008
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:61
  • This week:1,872
  • This month:6,629
  • This year:60,202
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.