Guddifachaa

Galmeessa Guddifachaa

 • Guddifachaa “jechuun daa’ima ofii kan hin taane bu’uura  seeraa mana murtii aangoo qabuun walii galtee mirkana’een daa’ima ofii gadhachuu dha.

2.1  Ragaawwan Deeggersaa wayita Guddifachaa Galmeessuuf Guutamuu Qaban.

 • Ragaawwaan Degerssaa
 • Daa’imni guddifachaa fudhatame kanaan dura waraqaa ragaa dhalootaa yoo qabaate adeemsa galmeessaf ragaawwaan barbaachisoo ta’an waraqaa ragaa irraa erga fudhatamee booda qondaala galmee kabajaatif deebi’uu qaba.
 • Galmeessisaan waraqaa eenyummaa biyyoleessaa/jiraataa yeroon irra hin darbin  ykn  bulchiinsa sadarkaa gadii keessa jiraatu irraa xalayaa deegarsaa ykn  eeyyammaa jiraachuu ykn waajjira hojjatuu irraa hojjataa ta’uu isaa kan ibsu xalaayaa deegarsaa fi waraqaa eenyummaa waajjirichaa ykn waraqaa eenyummaa raayyaa ittisa biyyaa dhiyyeessuu qaba.
 • Waliigaltee guddifachaa mana murtiin mirkanaa’e galagalchi sirrii ta’e dhiyaachuu qaba.
 • Guddifachaa fudhattootni ragaa haala gaa’ela isaanii ibsu dhiyeesuu qabu.

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:156,017
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:70
  • This week:1,881
  • This month:6,638
  • This year:60,211
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.