Dhaloota

Dhaloota “ Jechuun yeroon ulfaa tilmaama keessa osoo hin galin daa’imni  battaluma gadaamessa haadhaa keessaa baateen lubbuu kan qabdu ta’uu yoo beekamee  dha.

Galmeessa dhalootaa

 Haal-dureewwan

 1. Maatii keessaa tokko lubbuun kan hin jirre yoo ta’e lubbuun kan jiru haadha yoo taate haadhan ,abbaa yoo ta’e abbaan waraqaa ragaa galmeessa du’aa yoo dhiyaatee ni galma’aa.
 2. Galmeessi ragaa bu’uura hawaasummaa namoota dhuunfaa humna hin qabnee kan raawwatu karaa kunuunsistoota yookiin nama isaan bulchuun ta’a.
 3. Dhaloonni kan galmaa’u lubbuun kan dhalate yookiin lubbuun dhalatee batalumatti kan du’e yoo ta’u, du’ee kan dhalate yoo ta’e garuu hin galmaa’u.
 4. Namni  umriin  isaa waggaa 18 fi sanaa ol ta’e tajaajila galmeessa dhalootaa barbaadu ofumaa of galmeessisuu qaba.
 5. Galmeessisaan/galma’aan Waraqaa eenyummaa jireenyaa hin qabne hojjataa yoo ta’e waajjira  hojjatu irraa  hojjataa ta’uu isaa kan ibsuu xalayaa deegarsaa fi waraqaa eenyummaa waajjira isaa bulchiinsaa sadarkaa gadii waajjirri isaa keessatti argamuuf dhiyyeessutu irraa eegama.

    Ragaawwan deegarsaa

 1. Galmeessisaan waraqaa eenyummaa biyyoleessaa/jiraataa yeroon irra hin darbin  yookiin bulchiinsa sadarkaa gadii keessa jiraatu irraa xalayaa deegarsaa yookiin ragaa  baqattummaa yookiin eeyyammaa jiraachuu yookiin waajjira hojjatuu irraa hojjataa ta’uu isaa kan ibsu xalaayaa deegarsaa fi waraqaa eenyummaa waajjirichaa yookiin waraqaa eenyummaa raayyaa ittisa biyyaa dhiyyeessuu qaba.
 2. Galmeesistoonni /galmooftonni waraqaa eenyummaa Waajjira kaambiin /projaktiin keessatti argamu keessaa kan  hin qabne dhaloota galmeesisuu yoo barbaadan kambiin /pirojaktiin /warshaan naannoo waajjira galmeessaa ta’uu isaa mirkaneessuu fi galmooftonni /galmeesistoonni hojjataa kaambii /pirojaktii /warshaa ta’uu isaanii kan ibsu ragaa yoo dhiyeefatan galma’uu ni danda’u.
 3. Dhaloonni kan muudate dhaabbata fayyaa keessatti yoo ta’e galmeessisaan waraqaa ragaa beeksisaa dhalootaa dhaabbataa fayyaatiin kennameef dhiyyeessuu qaba .
 4. Guddistoonni yookiin kunuunsitoonni daa’immanii dhaloota galmeesisuuf yoo dhiyaatan ragaa seera qabeessa mana murtiitiin kennameef dhiyeessuu qabu.
 5.  Daa’ima gatamee argame galmeessisuuf poolisiin yookiin qaamni mootummaa seera qabeessa ta’e yeroo dhiyaatu enyummaa isaa ibsu waraqaa eenyummaa yookin ragaa seera qabeessa dhiyyeessuu qaba .

 

Dhaloota “ Jechuun yeroon ulfaa tilmaama keessa osoo hin galin daa’imni  battaluma gadaamessa haadhaa keessaa baateen lubbuu kan qabdu ta’uu yoo beekamee  dha.

Galmeessa dhalootaa

 Haal-dureewwan

 1. Maatii keessaa tokko lubbuun kan hin jirre yoo ta’e lubbuun kan jiru haadha yoo taate haadhan ,abbaa yoo ta’e abbaan waraqaa ragaa galmeessa du’aa yoo dhiyaatee ni galma’aa.
 2. Galmeessi ragaa bu’uura hawaasummaa namoota dhuunfaa humna hin qabnee kan raawwatu karaa kunuunsistoota yookiin nama isaan bulchuun ta’a.
 3. Dhaloonni kan galmaa’u lubbuun kan dhalate yookiin lubbuun dhalatee batalumatti kan du’e yoo ta’u, du’ee kan dhalate yoo ta’e garuu hin galmaa’u.
 4. Namni  umriin  isaa waggaa 18 fi sanaa ol ta’e tajaajila galmeessa dhalootaa barbaadu ofumaa of galmeessisuu qaba.
 5. Galmeessisaan/galma’aan Waraqaa eenyummaa jireenyaa hin qabne hojjataa yoo ta’e waajjira  hojjatu irraa  hojjataa ta’uu isaa kan ibsuu xalayaa deegarsaa fi waraqaa eenyummaa waajjira isaa bulchiinsaa sadarkaa gadii waajjirri isaa keessatti argamuuf dhiyyeessutu irraa eegama.

    Ragaawwan deegarsaa

 1. Galmeessisaan waraqaa eenyummaa biyyoleessaa/jiraataa yeroon irra hin darbin  yookiin bulchiinsa sadarkaa gadii keessa jiraatu irraa xalayaa deegarsaa yookiin ragaa  baqattummaa yookiin eeyyammaa jiraachuu yookiin waajjira hojjatuu irraa hojjataa ta’uu isaa kan ibsu xalaayaa deegarsaa fi waraqaa eenyummaa waajjirichaa yookiin waraqaa eenyummaa raayyaa ittisa biyyaa dhiyyeessuu qaba.
 2. Galmeesistoonni /galmooftonni waraqaa eenyummaa Waajjira kaambiin /projaktiin keessatti argamu keessaa kan  hin qabne dhaloota galmeesisuu yoo barbaadan kambiin /pirojaktiin /warshaan naannoo waajjira galmeessaa ta’uu isaa mirkaneessuu fi galmooftonni /galmeesistoonni hojjataa kaambii /pirojaktii /warshaa ta’uu isaanii kan ibsu ragaa yoo dhiyeefatan galma’uu ni danda’u.
 3. Dhaloonni kan muudate dhaabbata fayyaa keessatti yoo ta’e galmeessisaan waraqaa ragaa beeksisaa dhalootaa dhaabbataa fayyaatiin kennameef dhiyyeessuu qaba .
 4. Guddistoonni yookiin kunuunsitoonni daa’immanii dhaloota galmeesisuuf yoo dhiyaatan ragaa seera qabeessa mana murtiitiin kennameef dhiyeessuu qabu.
 5.  Daa’ima gatamee argame galmeessisuuf poolisiin yookiin qaamni mootummaa seera qabeessa ta’e yeroo dhiyaatu enyummaa isaa ibsu waraqaa eenyummaa yookin ragaa seera qabeessa dhiyyeessuu qaba .

 

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:155,986
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:39
  • This week:1,850
  • This month:6,607
  • This year:60,180
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.