Caaseffama

 

    Caaseffama Mana Hojii

 

Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa Naannoo Oromiyaatti Caaseffama Manneen Hojii Ejensichaa sadarka Naannootti hanga Aanaati Qorannoo JBAH tiin adda ba’an

1.   Daayirekteera Ol’aanaa EGRBHO

1.1.  Executive Secretary

1.2.   Konkolaachisaa

1.3.   Ogeessa qophii karooraa, bajataa fi gamaggama raawwii IV

1.4.   Dursaa garee Odiitii II

1.5.   Dursaa garee qondaala naamusaa

1.6.   Ogeessa jijjiiramaa fi bulchiinsa gaarii IV

2.      I/A/D/Olaanaa fi Daayirekteera Galmeessa, Qindeessaa fi Daddabarsa Ragaalee

2.1.   Garee Qiindeessaa Ragaa Dhalootaa

2.2.   Daataa Inkooder I

2.3.   Garee Qiindeessaa Ragaa Gaa'elaa

2.4.   Suupparvaayizara Daataa

2.5.   Garee Qindeessaa Hiika Gaa'elaa

2.6.   Daataa Inkooder I

2.7.   Garee Qindeessaa Ragaa Du'aa

2.8.   Suupparvaayizara Daataa

2.9.   Garee Mirkaneessa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa

2.10.  Dursaa Garee Mirkaneessa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa

2.11.   Ogeessa Mirkaneessa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa IV

3.      Sadarkaa I/A Ogganaatti Daayirektereetii Dhimmoota Komunikeeshanii

3.1.   Ogeessa Dhimmoota Komnikeeshanii IV

3.2.   Ogeessa Dhimmoota Komnikeeshanii III

4.      Daayirektereetii Barnootaa fi Hojii irra oolmaa Leenjii

4.1.   Daaroktereetii Barnootaa fi Hojii irra oolmaa Leenjii

4.2.   Ogeessa Leenjii IV

4.3.   Ogeessa Leenjii IV

4.4.   Ogeessa Leenjii IV

5.      Daayirektereetii Oggansa Misooma Qabeenya Humna Namaa

5.1.   Daayirekteera Bulchiinsa Qabeenya Namaa I

5.2.   Ogeessa Bulchiinsa Qabeenya Namaa IV

5.3.   Hojjataa Rikeerdii fi Kuusaa II

5.4.   Waardiyyaa I

6.      Daayirekteera Bittaa, Bulchiinsa Faayinaansii fi Qabeenya

6.1.   Daaroktereetii Bittaa, Bulchiinsa Faayinaansii fi Qabeenya II

6.2.   Akkaawuntaantii IV

6.3.   Akkaawuntaantii III

6.4.   Akkaawuntaantii IV

6.5.   Qabduu/Qabaa Maallaqaa I

6.6.   Konkolaachisaa I

6.7.   Konkolaachisaa I

7.   Adeemsa Hojii Ijoo Bulchiinsa TQO

7.1.1.     OgeessaOlaanaaBulchiinsaDaataaBeezii

7.1.2.OgeessaGidduGaleessaaDaataaBeezii

7.1.3.OgeessaJalqabaa (Data Incoder)

7.1.4.Barreessitu

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:155,979
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:32
  • This week:1,843
  • This month:6,600
  • This year:60,173
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.