Article

Taatewwan Galmeesissuun

Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Oromiyaa Dhaabbata UNICEF waliin ta’uun daawwannaa hojii taasisaa jiraachuu beeksise.

Ejensichi kana kan beeksise daawwannaa hojii taatee dhalootaa Godina Arsii Aanaa Doddotaatti dhaabbata UNICEF waliin ta’uun wayita adeemsisaa jiru dha.

Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa hojii isaa daran cimsuudhaaf qaamolee adda addaa wajjiin ta’uun qindoominaan hojjacha akka jiru Daarekterri olaanaa Ejensichaa Obbo Tashoomaa Girmaa himanii jiru.

Ejensichi hojii isaa milkeessuuf deeggarsa dhaabbatni UNICEF taasisaafi jiruun taatee dhalootaa galmeessisuun ragaa dhugaa fi amanammaa ta’e qabaachuun tajaajila bulchiinsaa fi haqaaf akka oolu qindoominaan hojjachaa akka jiran himaniiru.

Daawwannichi Hoggantoota Naannoo, Godinaa Arsii ,UNICEF fi jiraattota Aanaa Doddotaa waliin yeroo taasifamuu galmeessi ragaa bu’uura hawaasummaa kun  muuxannoo gudda kan irraa argame ta’uu Daarekterii Ejensichaa dubbatanii jiru.

Hoggantoonni UNICEF gama isaaniitin galmeessi taatee dhaloota Aanaa kanarratti gaggeeffamaa jiru kan baayy’ee isaan gammachise fi cimee itti fufuu akka qabu kan dubbatan yoo ta’u, deeggarsi dhaabbatichi taasisaa jirus, cimee kan itti fufuu ta’uu dubbatanii jiru.

Bu’uruma kanaan Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa fi dhaabbanni UNICEF wal deeggaruudhaan itti fufiinsaan akka waliin hojjatan hoggantoonni haasawa taasisaniin ibsuudhaan daawwannaa xumuuranii jiru.

 

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:156,006
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:59
  • This week:1,870
  • This month:6,627
  • This year:60,200
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.