Article

Sanadni waliigaltee hojii Ejensii


 Sanadni waliigaltee hojii Ejensii galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa fi Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa waliin mallatteessuu isaanii beeksisan.

Waliigaltichii kan raawwate Ejensii galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa fi Biiroo Eegumssa Fayyaa Oromiyaa gidduuti yoo ta’u,tarsiimoo fi imaammata mootummaan baase galmaan gahuuf tajaajila hawaasni barbaadu karaa  qulqullinaan fi haqa qabeessa ta’een kennuuf hojii qindoominaa fi wal deeggaruudhaan hojjachuun murteessaa akka ta’e Daarekterri olaanaan Ejensichaa obbo Tashoomaa Girmaa kan dubbatan yoo ta’u, taatee dhaabbata fayyaa keessatti mudatuu, keessattuu  beeksisa  dhalootaa fi sababa du’aa  irratti qindoominaan hojjachuun murteessaa akka ta’e Daarektarichi himanii jiru.

Hogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa gama isaanitin waligaltichi dhaabbileen lamaanuu milkaa’ina ergamaa fi kaayyoo dhaabbataniif galmaan gahuuf murteessaa ta’uu dubbatanii,hawaasni tajaajila nurraa egamu yeroo fi qulqullinaan kennuuf waliin hojjachuun keenya murteessa ta’uu himani jiru.

Maaneejimantiin manneen hojii lamaanis yaada kennaniin hojii qindoominaan hojjatamu qabu waliin hojjachuun ergama mootummaan nuuf kenne milkeessuu fi tajaajila hawaasaaf kenninu saffisuudhaaf faayidaa guddaa akka qabu  kan himan yoo ta’u, guyyaa waliigaltichi mallattaa’e irraa calqabee taateewwan dhaabbata fayyaa keessatti mudatan waraqaan beeksisa dhalootaa fi sababa du’aa kennamuu walii galuun sanadichi mallatteeffamee jira.

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:155,978
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:31
  • This week:1,842
  • This month:6,599
  • This year:60,172
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.