Aangoo fi Gahee Hojii

Mul’ata

Bara 2017tti Ragaaaleen Bu’uuraa Hawaasummaa guutuu Oromiyaa keessatti akka galmaa’an taasisudhaan ciicata imaammata dinagdee fi hawaasummaa ta’uun, uummata naannoo keenyaa fayyadamaa sirna tajaajila Seeraa, Bulchiinsaa fi Istaastiksii kan taasisu madda ragaa qulqulluu fi amanamaa ta’e uumuu.

 

 

Duudhalee

 • Madda odeeffannoo raga bu’uura hawaasummaa ta’uu.
 • Gaaffii ummataatiif deebii atattamaa kennuu.
 • Ittigaafatamummaa
 • Iftoomina
 • Al-loogummaa
 • Haqummaa
 • Iccitii eeguu
 • Gareen hojjachuu
 • Haala hojii mijaa’aa uumuudha.

Ergama

Faayidaa galmeessa ragaalee bu’uuraa hawaasummaa irratti hubannoo ummanni naannoo keenyaa qabu guddisuudhaan taateewwan bu’uura hawaasummaa isaan biratti mudatan hunda aadaa, fedhii fi kaka’uumsa mataa ofiin galmeessisuu akka horatan taasisuun ragaawwan galmeeffaman, Sirna Bulchiinsa TQO tti fayyadamuudhaan nageenyummaan isaanii eegamee, qaama dhimmi ilaaluuf darbee ciicata Imaammataa fi Tarsiimoo Mootummaa  akka ta’u gochuudhan fayyadamummaan lammiilee akka mirkanaa’u taasisuu.

 

Aangoo Ejensichaa

 • Galmeen ragaalee bu’uuraa hawaasummaa naannicha keessatti haala barbaachisuun raawwatamuu fi waraqaan ragaa kennamuu isaa ni hordofa; ni too’ata;
 • Qophiifi raabsaa sanadoota ragaalee bu’uura hawaasummaa galmeessuuf barbaachisaa ta’an ilaalchisee qaama dhimmi ilaallatu waliin ni hojjata, deeggarsa ni kenna;
 • Sanadoota ragaalee bu’uuraa hawaasummaa galmeessuuf barbaachisan qaamolee galmeessa ragaalee bu’uuraa hawaasummaa sadarkaa sadarkaan jiraniif akka dhaqqaban ni taasisa;
 • Karoora raawwii galmeessa ragaalee bu’uuraa hawaasummaa fi sirna itti fayyadama odeeffannoo qaama dhimmi ilaalu waliin ni qopheessa, raawwii isaas ni hordofa; 
 • Galmeessa ragaalee bu’uuraa hawaasummaa ilaalchisee hubannoo fi leenjii adda addaa ni kenna; akka kennamu ni taasisa;
 • Hojiirra oolmaa galmee ragaalee bu’uuraa hawaasummaa ilaalchisee qo’annoo ni gaggeessaa, bu’aa isaa hojii irra ni oolcha, hojiirra akka ooluni taasisa;
 •  Ragaa bu’uuraa hawaasummaa galmaa’e yeroo yeroodhan qaama dhimmi ilaaluuf ni dhaqqabsiisa;
 •  Hojii galmeessa ragaalee bu’uuraa hawaasummaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ni hojjata;
 •  Yaadota imaammata sirna galmeessa ragaalee bu’uuraa hawaasummaa ilaallatan ni maddisiisa, qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa, yammuu mirkanaa’u hojiirra ni oolcha, hojiirra akka oolu ni taasisa;

 

Maappii Argamaa

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
SlideShare icon
Vimeo icon
YouTube icon

MIDIYAA HAWAASAATIIN NU HORDOFAA

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

Lakkooftuu Daawwannaa

 • Site Counter:155,994
 • Since:29 Aug 2017
 • Visitors:
  • Today:47
  • This week:1,858
  • This month:6,615
  • This year:60,188
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.